Mijn kind kan niet naar school

Soms is er een geldige reden waarom een leerling tijdelijk niet naar school kan of hoeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een bruiloft. Ouders moeten deze reden aan de school doorgeven. In een aantal situaties kan een leerling verlof of vrijstelling krijgen. 

Als een kind ziek is moeten de ouders dit melden aan de school. Ziekteverzuim kan de schoolloopbaan van het kind in gevaar brengen. Bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim kan de school in overleg met de ouders de hulp van de jeugdarts van de GGD inschakelen. Als een school twijfels heeft over de ziekmelding kan de school dit ook doorgeven aan de leerplichtconsulent. De school, de jeugdarts en de leerplichtconsulent onderzoeken wat er aan de hand is en wat nodig is om het ziekteverzuim te stoppen.

Een leerling die langdurig niet naar school gaat wordt een thuiszitter genoemd. Dit kunnen leerlingen zijn die wel zijn ingeschreven, maar langdurig verzuimen. Of kinderen die helemaal niet zijn ingeschreven op een school. Vaak hebben deze kinderen specifieke problematiek waardoor deelname aan onderwijs in een reguliere setting (tijdelijk) niet mogelijk is. In het Thuiszitterspact staan afspraken tussen het onderwijs, de gemeente, de GGD en het sociale wijkteam. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat thuiszitten zoveel mogelijk wordt voorkomen of dat de periode van thuiszitten zo kort mogelijk is.
 

Leerlingen hebben in een schooljaar 12 weken vakantie. Alleen in een aantal uitzonderlijke situaties kan verlof worden aangevraagd buiten deze vakanties. Het kan gaan om:

  • Verlof vanwege bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis
  • Verlof vanwege een religieuze feestdag of verplichting
  • Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen)

Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de schooldirecteur. In de schoolgids van de school staan de regels en hoe de aanvraag moet worden gedaan. Tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over de aanvraag voor dit verlof. Als het over meer dan 10 schooldagen gaat, dan beslist de leerplichtconsulent. 

Ga naar het formulier 'Aanvraag verlof gewichtige omstandigheden' op de pagina Formulieren.

Kinderen die leerplichtig zijn moeten op een school ingeschreven staan en deze school ook bezoeken. Toch kunnen er belangrijke redenen zijn waarom een kind niet naar school kan. Kinderen kunnen dan worden vrijgesteld van de inschrijvingsplicht of (tijdelijk) worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek. 

Ouders kunnen een vrijstelling aanvragen als:

  • Een kind door psychische of lichamelijke beperkingen niet in staat is om onderwijs te volgen. 
  • Een kind onderwijs volgt op een school in het buitenland. 
  • Een kind ouder is dan 14 jaar en geen volledig dagonderwijs kan volgen.
  • Een kind 16 of 17 jaar is en ergens anders onderwijs volgt. 
  • Geen enkele school in de buurt past bij de levensovertuiging van het gezin. 
  • Ouders een trekkend bestaan hebben als kermisexploitant of circusmedewerker.

Als de vrijstelling bij start van het schooljaar moet ingaan, dan moet deze vóór 1 juli worden aangevraagd. In andere gevallen minimaal 1 maand voor de gewenste start van de vrijstelling.

Psychische of lichamelijke beperking

Als een kind door psychische of lichamelijke beperkingen geen onderwijs kan volgen dan kunnen ouders een vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen. Ouders hebben recht op een vrijstelling als zij een verklaring van een onafhanelijke deskundige hebben. Deze deskundige is de jeugdarts van de GGD. De leerplichtconsulent brengt de ouders in contact met de jeugdarts, nadat de aanvraag is ontvangen. De jeugdarts beoordeelt de situatie van het kind. De jeugdarts overlegt met het samenwerkingsverband passend onderwijs of er mogelijkheden zijn dat het kind toch kan deelnemen aan het onderwijs. Als de jeugdarts beoordeelt dat er voor het kind geen mogelijkheden zijn voor het volgen van onderwijs dan geeft de jeugdarts daarvoor een verklaring af.  

Ga naar het formulier 'Aanvraag vrijstelling psychische of lichamelijke beperking' op de pagina Formulieren.

Onderwijs in het buitenland 

Als een kind in het buitenland naar school gaat, dan moeten ouders een schriftelijk beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht indienen. Bij deze aanvraag moet een officieel bewijs van inschrijving op de school worden aangeleverd. Als een kind langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, dan moeten ouders dit doorgeven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Ga naar het formulier 'Aanvraag vrijstelling onderwijs in het buitenland' op de pagina Formulieren.

Volgen van ander onderwijs 

Wanneer een kind als 14- of 15-jarige niet volledig onderwijs kan volgen, maar bijvoorbeeld een gedeelte praktijktijd nodig heeft, dan moeten ouders daarvoor vervangende leerplicht aanvragen bij de leerplichtconsulent. 

Ook wanneer een kind onderwijs volgt op een niet erkende school, bijvoorbeeld binnen een bedrijf, moet daarvoor een aanvraag worden gedaan. De instelling waar de jongere het onderwijs volgt moet een verklaring afgeven dat de jongere voldoende onderwijs krijgt.

Ga naar het formulier 'Aanvraag vrijstelling volgen van ander onderwijs' op de pagina Formulieren.

Bezwaar onderwijsrichting 

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs van alle scholen in de buurt van de woning, dan kan een beroep op vrijstelling worden gedaan. Voor deze vrijstelling moeten ouders een verklaring afleggen, aantonen dat zij de scholen in de buurt hebben onderzocht en onderbouwen waarom zij bezwaar hebben tegen die scholen.

Ga naar het formulier 'Aanvraag vrijstelling bezwaar onderwijsrichting' op de pagina Formulieren.

Trekkend bestaan

Als ouders een trekkend bestaan hebben als kermisexploitant of circusmedewerker en het kind reist met hen mee, dan kunnen zij onder bepaalde voorwaarden een aanvraag voor vrijstelling indienen.